ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassingsbereik

 1. In deze algemene (verkoop)voorwaarden is te verstaan onder:
  1. ‘Algemene Voorwaarden’: deze algemene (verkoop)voorwaarden,
  2. ‘Veiling’: openbare verkoop van roerende goederen, diensten en ervaringen,
  3. ‘Veilinghouder’: Stichting Roy Against MS als veilinghouder die een openbare veiling organiseert voor de verkoop van objecten voor het goede doel,
  4. ‘Bieder’ of ‘Koper’: de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt,
  5. ‘Object(en)’: roerende goederen, diensten of ervaringen welke op de Veiling worden verkocht.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen Veilinghouder en Koper van de te veilen Objecten, waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder Koper wordt mede de aspirantkoper verstaan die deelneemt aan de veiling.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Veilinghouder.
 4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt aan de veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie op internet. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 – informatie-/onderzoeksplicht

 1. Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Veilinghouder naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op Veilinghouder, of aangevoerd worden als reden voor Koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om het Object tot zich te nemen en te betalen.
 2. Koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het Object overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient – waar redelijkerwijs nodig of gewenst – onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan
  Koper geen rechten kan ontlenen.
 3. Veilinghouder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van beschrijvingen of informatie op andere wijze kenbaar gemaakt.
 4. Veilinghouder is niet verplicht aan derden inlichtingen omtrent namen of adressen van aanbieders van Objecten te verstrekken, behalve in het geval het Object een dienst of ervaring betreft.

Artikel 3 – Bieden

 1. Koper biedt elektronisch door middel van het internet.
 2. Veilinghouder sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het- om welke redenen dan ook- niet slagen van een bieding uit.

Artikel 4 – Totstandkoming (koop)overeenkomst

 1. De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer Veilinghouder het bod van Koper heeft geaccepteerd.
 2. Het object wordt verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van toewijzing bevindt.
 3. Door toewijzing ontstaat uitsluitend een (koop)overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en Veilinghouder.
 4. Objecten zijn na de toewijzing geheel voor rekening en risico van Koper, die echter niets mag vervoeren voordat betaling van alle door hem gekochte Objecten heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 – Verplichtingen Koper

 1. Koper moet 18 jaar of ouder zijn.
 2. Koper dient zich op eerste verzoek van Veilinghouder te legitimeren.
 3. Koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.
 4. De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden komen uitsluitend toe aan Koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
 5. Het geveilde object zal door Koper moeten worden aangenomen in de staat waarin het zich bij levering bevindt, hetzij de Objecten door de Kopers gezien of niet gezien mochten zijn, zonder enige vordering of verhaal, hoe dan ook genoemd, hetzij over hoedanigheden, grootheid, hoeveelheid, maat, gewicht, benaming, zichtbare of verborgen gebreken, vergissingen of uit welke andere hoofde ook. Koper heeft nimmer aanspraak op vermindering of teruggave van de prijs.

Artikel 6 – Rechten Veilinghouder

 1. Veilinghouder behoudt zich de volgende rechten voor:
  1. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
  2. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
  3. Objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
  4. kopen te combineren of te splitsen en alleen bij opbod te verkopen;
  5. kopen niet te gunnen of op te houden;
  6. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen
  7. na toewijzing onmiddellijk gehele betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Veilinghouder het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object
   te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
  8. indien Koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan Veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en het Object te herveilen;
  9. Objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
  10. gedurende de veiling geen Objecten af te geven;
  11. Objecten waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

 1. De betaling van het Object per bankoverboeking naar de bankrekening van Veilinghouder door Koper van de koopsom in Euro (€), indien van toepassing verhoogd met andere kosten, één en ander als door Veilinghouder vast te stellen, dient plaats te vinden direct nadat de koopovereenkomst tussen Veilinghouder en Koper tot stand is gekomen binnen de door Veilinghouder gesteld termijn zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het Object wordt geleverd of overgedragen na ontvangst van volledige betaling door Koper op de bankrekening van Veilinghouder. De onvoorwaardelijke eigendom gaat pas over op de Koper indien alle verplichtingen uit de met Veilinghouder gesloten overeenkomst(en) zijn nagekomen.

Artikel 8 – Niet tijdige betaling

 1. Indien Koper niet binnen de door Veilinghouder gestelde betaaltermijn betaalt, wordt de koop tussen Veilinghouder en Koper ontbonden. Alsdan heeft Veilinghouder de bevoegdheid het geveilde te herveilen.

Artikel 9 – Ophaaltermijn

 1. Koper is verplicht het gekochte Object tot zich te nemen, al dan niet door het Object zelf af te (laten) halen of door het in ontvangst nemen van het door Veilinghouder toegezonden (door de Koper gekochte) Object, binnen een door Veilinghouder gestelde redelijke termijn.
 2. Blijft de Koper in gebreke het gekochte Object aan te nemen of af te (laten) halen binnen de gestelde termijn van Veilinghouder, is de Koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Veilinghouder

 1. Veilinghouder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten en overige omlijstingen, in de ruimste zin van het woord, en al het andere wat daarvan deel uitmaakt, waaronder glas. Dit leidt slechts tot uitzondering in gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veilinghouder en/ of de door haar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
 2. In geen enkel geval is Veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.
 3. Veilinghouder is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van geleden schade dan ook, die optreedt in of nabij gebouwen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, afhaling en andere gedragingen die direct verband houden met de activiteiten van Veilinghouder.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Veilinghouder aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Veilinghouder gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 5. Het betreden van gebouwen enigszins verbonden met Veilinghouder is geheel voor eigen risico.

Artikel 11 – Foto’s, illustraties en intellectuele eigendomsrechten

 1. Veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden (en reeds verkochte) Objecten te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook. Veilinghouder behoudt alle auteursrechten op deze afbeeldingen.

Artikel 12 – Privacy

 1. Veilinghouder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar veilingsite en draagt er zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Veilinghouder zal uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet verhuren, vervreemden dan wel ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van direct-marketing-activiteiten.
 3. Veilinghouder gebruikt persoonlijke gegevens alleen om bestellingen snel en gemakkelijk af te handelen. Voor de afhandeling van een bestelling zijn naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig en om kopers op de hoogte te houden van het afhandelingsproces.
 4. Veilinghouder zal persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in de navolgende gevallen:
  1. als derden zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen;
  2. als Veilinghouder daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is en/of Veilinghouder daartoe genoodzaakt is als gevolg van een (gerechtelijke) procedure;
  3. indien één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Veilinghouder fuseert met een derde partij.
 5. Veilinghouder maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Veilinghouder gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens de bestelling geen cookies ontvangt.
 6. Deze privacy voorwaarden zijn niet van toepassing op internetsites van derden die mogelijk door middel van verwijzingen (zogeheten ‘links’) met de veiling website zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt de website verlaten. Veilinghouder heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende
  privacy beleid door te nemen. Veilinghouder accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 13 – Diversen

 1. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen Koper en Veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband houdende met, een tussen Koper en Veilinghouder gesloten overeenkomst, de totstandkoming daarvan en deze Algemene Voorwaarden daaronder mede begrepen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.